• Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy, Výčapy-Opatovce  185 v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) oznamuje rodičom, že z organizačných dôvodov poskytuje žiakom 1. – 9. ročníka na deň 29. október 2018 (pondelok) riaditeľské voľno. Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani Školský klub detí pri ZŠ. Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách bude 5. 11. 2018.

 • Plavecký výcvik

  Plavecký výcvik

  Od 8.10.2018 do 12.10.2018 sa žiaci z tretieho ročníka našej základnej školy učili plávať a zdokonaľovať v plávaní  na plaveckom výcviku v krytej plavárni v Topoľčanoch. Pod vedením skúsených inštruktorov plávania sa z nich stali malí plavci a viacerí z nich preplávali aj niekoľko stoviek metrov. V posledný deň výcviku dostal každý žiak „mokré“ vysvedčenie s počtom preplávaných metrov. Spolu za tento týždeň deti preplávali kilometre. V posledný deň to bolo spolu 2 500 metrov v bazéne. Treba oceniť odvahu a statočnosť detí, že tento náročný týždeň zvládli. Dúfame, že získané základy plávania si deti budú ďalej rozvíjať. V rámci opatrení proti obezite a v záujme zdravého životného štýlu si základy plávania zopakovalo aj približne 50 žiakov z druhého stupňa. Tí absolvovali jednodňové plavecké výcviky zamerané na opakovanie a zdokonaľovanie plaveckých techník.

                                                                                                                                    Mgr. J. Janči

 • Účelové cvičenie

  Účelové cvičenie

  Každoročne v septembri realizujeme v našej základnej škole účelové cvičenie ako samostatnú formu vyučovania prierezovej témy Ochrana života a zdravia. V tomto školskom roku sa účelové cvičenie uskutočnilo dňa 14. septembra. Žiaci 5. – 9. ročníka si zopakovali a rozšírili svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Po úvodnej triednickej hodine sme si nacvičili odchod zo školy vyhlásením evakuácie. Na stanovištiach v areáli školy, na futbalovom ihrisku a pri kompostárni si žiaci zopakovali a prehĺbili poznatky z poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach, zásady pohybu v prírode, varovné signály, či ako sa správať počas vyhlásenia mimoriadnych udalostí, akými môžu byť dopravná nehoda, priemyselná havária alebo živelná pohroma. Počasie nám prialo, žiaci  ochotne a šikovne splnili na každom stanovišti všetky úlohy, čím naplnili cieľ jesennej časti účelového cvičenia.

  Plnením tejto formy vyučovania sa snažíme nielen o prehĺbenie poznatkov a praktických skúseností u žiakov, ale aj o zvyšovanie ich telesnej kondície, odolnosti na fyzickú a psychickú záťaž, rozvíjanie ich morálnych vlastností a zručností v sebaochrane a pomoci iným.

   

  Mgr. Zuzana Kijácová, vedúca ÚC

 • Ostrovy života

  Ostrovy života

  Dňa 4. októbra sa žiaci 5.B triedy zúčastnili spolu so žiakmi ďalších piatich základných škôl a gymnázií z nitrianskeho kraja tvorivého workshopu Ostrovy života v meste Nitra. Akcia sa  konala v nitrianskom Hideparku a zorganizovala ju Katedra ekológie a enviromentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Jej hlavným cieľom bolo priblížiť deťom zaujímavý život hmyzu a zdôrazniť jeho dôležitosť pre život ľudí na našej Zemi. V úvode sme si vypočuli pútavo podanú odbornú prednášku na tému Význam opeľovačov pre človeka a krajinu. Po prednáške sme sa všetci premiestnili k pripraveným domčekom, ktoré sme počas dopoludnia premenili na hmyzie hotely. Každá škola si svoj domček vymaľovala a vyplnila prineseným a aj na mieste pozbieraným prírodným materiálom – drevom, slamou, šiškami, kartónom, machom, suchými vetvičkami a lístím, deravými tehlami a iným... Pripravili sme tak útočisko na prežitie a rozmnožovanie pre samotársky žijúce včely, osy a čmeliaky, či pre rôzne druhy užitočného hmyzu, akými sú napr. ucholaky a zlatoočky. Kreativite a fantázii sa medze nekládli a deti spolu s učiteľmi a odbornými asistentmi z katedry ekológie a enviromentalistiky prežili jedno veľmi poučné a tvorivé dopoludnie.

  V prestávkach nás organizátori ponúkli chutným občerstvením – zdravými nátierkami, domácim chlebíkom, ovocím, zeleninou, koláčikmi a na obed aj teplou polievkou. Areál Hideparku ponúkol deťom aj priestor na detskú zábavu. Z hojdačiek a skateboardovej rampy sme v závere deti len ťažko odtrhli a pobrali sa domov.

  Akciu finančne podporilo Mesto Nitra a Nitrianska komunitná nadácia v rámci grantovej výzvy Mením Moje Mesto. V čase obeda prišiel medzi deti aj pán primátor Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. Reportáž z tejto zaujímavej akcie natáčala RTVS.

  Na záver ďakujem v mene nás všetkých, učiteľov a žiakov našej základnej školy, pani Ing. Regíne Mišovičovej, PhD. a pánovi RNDr.Petrovi Petlušovi,PhD. ako aj ostatným pracovníkom katedry, ktorí nám náš hmyzí hotel pomohli vytvoriť a dopravili ho do školy. Ostrovy života boli pre žiakov vynikajúcou formou zážitkového učenia, ktoré v nich rozhodne upevnilo a rozvinulo lásku a pozitívny vzťah k prírode. V areáli školy nám pribudol nielen hmyzí hotel, ale aj šikovná pomôcka na vyučovanie v triede v prírode, ktorú sa snažíme postupne vytvárať a prakticky vo vyučovaní využívať.

   

  Mgr. Zuzana Kijácová

 • Dvere do rozprávok

  Dvere do rozprávok

  So žiakmi špeciálnej triedy sme pomyselné dvere do rozprávky otvorili čítaním knižky pre deti a mládež autora Ľ. Feldeka s rovnomenným názvom „Dvere do rozprávok“. Deti si postupne od triednej učiteľky vypočujú rozprávky, v ktorých dvere zohrávajú významné miesto. Čítanie realizujeme počas pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy, takže nám práca ide akosi ľahšie od ruky! Žiakom sa rozprávky , ktoré dostali nový – aktuálnejší šat – veľmi páčia. Sú bravúrne vypointované, vtipné a poučné, takže si v nich každý nájde tú svoju.

  Citát z knižočky:

  "To je pravda," súhlasila žirafa a odrazu sa rozplakala. "Koľko je rozprávok, toľko rôznych dverí do nich vedie, avšak v žiadnej rozprávke nie sú dvere, ktoré by boli také vysoké, ako som ja, a preto sa ani ja do žiadnej rozprávky nikdy nedostanem. " "No tak! Také zlé to predsa nie je," vykríkol mahagon, ktorému začalo byť plačúcej žirafy ľúto. "Predsa sa dajú vyrobiť i dvere do rozprávky o tebe. A tá rozprávka sa bude volať Ako sa žirafa dostala do rozprávky.“

  V Aktivite „Dospelí čítajú deťom“ budeme pokračovať ďalšími knižkami súčasných autorov: S. Štepku, D. Dušeka a T. Janovica.

  Mgr.Eva Veseličová

 • Zber papiera

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia, milí žiaci!

   

       Čas letných prázdnin sa dnešným dňom definitívne skončil. Áno, sme oddýchnutí, plný krásnych zážitkov a nových skúseností. Po čase horúcich prázdnin sa znova stretávame a ja vás všetkých v škole srdečne vítam . Začína sa nový školský rok a ja verím, že bude naplnením našich predsavzatí a plánov. Škola je miestom, kde učitelia a  žiaci tvoria jeden celok a kde vzdelanie, pochopenie a vzájomná tolerancia sú základom spolužitia.

  Povolanie učiteľa je naozaj poslaním, ako sa často o ňom hovorí. Aj preto úprimne želám svojim kolegyniam a kolegom, aby sa im v náročnej učiteľskej práci aj v tomto školskom roku darilo,  želám im veľa úspechov, pracovného elánu, ale aj veľa trpezlivosti, kreatívnych nápadov, veľa krásnych chvíľ  pri práci so svojimi žiakmi.

  Dovoľte mi v tejto chvíli privítať v našej škole nové pani učiteľky. Vítam pani učiteľku Danu Babockú, ktorá bude vyučovať v 1. B triede, pani učiteľku Dašu Dovičičovú, ktorá bude vyučovať v 2. B triede a pani učiteľku Katarínu Janjuševic, ktorá sa vrátila z materskej dovolenky a bude v tomto školskom roku pracovať v školskom klube detí a vyučovať telesnú výchovu. Želám pani učiteľkám ešte raz veľa úspechov a radosti z práce so svojimi žiakmi.

        Samozrejme, nemôžem zabudnúť na Vás, milí naši prváčikovia, ktorí ste dnes prišli do školy po prvýkrát. Srdečne vás tu vítam a prajem vám, aby vaše dni v škole boli plné nových vedomostí, veselých zážitkov a usilovných včeličiek. Verím, že si tu nájdete nových kamarátov a získate trvalé vedomosti, ktoré budete môcť úspešne zúročiť vo vašom ďalšom živote.

        Ďalej medzi nami vítam nových žiakov, ktorí k nám prestúpili z iných základných škôl,  prajem im, aby sa im v našej škole páčilo, aby ich vzdelávacie výsledky boli čo najlepšie a aby sa už o pár dní tu cítili ako doma.

        Každý školský rok je špeciálny aj pre deviatakov. Milí naši deviataci, pevne verím, že si všetci uvedomujete, že váš úspech máte najmä vo svojich rukách, že iba svojou usilovnosťou a zodpovedným prístupom k školským povinnostiam môžete prísť k vytúženému cieľu – dostať sa na strednú školu, o ktorej snívate.  Rady svojich učiteľov neberte na ľahkú váhu, sú to ľudia, ktorým na vás veľmi záleží. Držím vám palce, prajem veľa chuti do učenia a veľa úspechov pri testovaní 9 a na prijímacích skúškach.

        Srdečne vítam v škole aj žiakov špeciálnej triedy. Milí žiaci, aj vám prajem do nového školského roka veľa úspechov a pekných zážitkov, veľa ocenení vo vašich obľúbených súťažiach.

         Milí žiaci, čakajú na vás nové a zaujímavé vedomosti, mnohé krúžky, rôzne súťaže a pestré akcie školy. Vaši učitelia vás budú sprevádzať školským rokom s láskou, ale aj prísnym okom. Dovoľte mi, milí žiaci, vážení rodičia, aby som vás v tejto chvíli oboznámila s triednictvom v jednotlivých triedach:

  V 1. A triede bude triednou učiteľkou – p. uč. Patrícia Halászová

  V 1. B triede – p. uč. Dana Babocká

  V 2. A triede – p. uč. Katarína Kapustová

  V 2. B triede – p. uč. Daša Dovičičová

   V 3. triede – p. uč. Martina Nergešová

  V 4. A triede – p. uč. Andrea Némethová

  V 4. B triede – p. uč. Zuzana Mikušová

  V 5. A triede – p. uč. Katarína Kondelová, ktorá je aj výchovnou poradkyňou,

  V 5. B triede – p. uč. Valéria Holeková

  V 6. triede – p. uč. Mária Billiková

  V 7. triede – p. uč. Ľubica Arpášová

  V 8. triede – p. uč. Ľudmila Vihnyarová

  V 9. triede – p. uč. Gabriela Lieskovcová.

  V špeciálnej triede – p. uč. Eva Veseličová.

  V 1. oddelení ŠKD – bude pracovať p. vychovávateľka Zuzana Kunová

  V 2. oddelení – p, vychovávateľka Daniela Cigáňová

  V 3. oddelení  - p. vychovávateľka Katarína Janjuševic.

  Vyučovať vás budú aj pani zástupkyňa Zuzana Kijácová, pán zástupca Jozef Janči, pani učiteľka Henrieta Lénartová, pán učiteľ Michal Práznovský a tretiakov a deviatakov NBV pán dekan Peter Brenkus.

  O žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími výsledkami sa budú starať školská špeciálna pedagogička Vlasta Vlčková a pedagogická asistentka Miriam Jančovičová.

  A čo na záver popriať v novom školskom roku nám všetkým? Vám, milí moji kolegovia, vravím: „ Deti síce zatvárajú oči pred radami, ale otvárajú ich pred skutočnými nefalšovanými životnými vzormi.“ Učme ich teda obetavosti, pracovitosti, láske, poctivosti a tolerancii. Učme ich trpezlivo „kráčať  za vzdelaním krok za krokom“. Naučme ich vážiť si dobro, úprimnosť, spravodlivosť a lásku, ktoré dávajú životu pravý zmysel. Ukážme svojim žiakom, že si každú ich snahu naozaj ceníme. Pomôžeme im tým získať odvahu, aby si s problémami vždy poradili.

  A Vy, milí naši žiaci, verte nám, učiteľom, že svoju prácu robíme radi a s láskou a že každé vaše uznanlivé a chápavé gesto je pre nás  najväčším ocenením našej práce. Nech porozumenie, tolerancia a pochopenie sú našimi najmocnejšími spojencami na spoločnej ceste za vzdelaním.

             K tomu nám všetkým v novom školskom roku prajem len to najlepšie.  

  Mgr. Mária Civáňová, riad. ZŠ

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Otvorenie šk. roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude v pondelok 3. septembra 2018 o 9.00 hodine v priestoroch základnej školy. 

 • Úradné hodiny riaditeľstva školy počas letných prázdnin

  Úradné hodiny riaditeľstva školy počas letných prázdnin

  Júl                                               2. 7. 2018 - 6. 7. 2018,                                                         8.00 - 12.00

  August                                       20. 8. 2018 - 31. 8. 2018,                                                       8.00 - 12.00

   

 • Pekné prázdniny!

  Pekné prázdniny!

  Ďakujem všetkým našim pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom za ich prácu v tomto školskom roku. Milé kolegyne, milí kolegovia, ďakujem Vám za Vašu obetavú prácu, za zodpovedný prístup k plneniu Vašich povinností v priebehu školského roka 2017/2018. Ďakujem Vám za Váš čas a energiu, ktorú ste s láskou venovali svojim žiakom. Prajem Vám krásnu dovolenku!  Milí žiaci, Vám prajem krásne prázdniny, užite si leto, užite si slnko, oddychujte a naberajte nové sily! Veľa pekných zážitkov! Mgr. Mária Civáňová, riad.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Pomôcky pre prvákov

  • prezuvky
  • 7 zošitov č. 513
  • 7 zošitov č. 511
  • 20 malých výkresov A4
  • 10 veľkých výkresov A3
  • 2x farebné papiere
  • 2 veľké náčrtníky
  • 1 voskovky, 2 mäkké ceruzky, farbičky
  • vodové farby, 1 plochý štetec č.12, 1 okrúhly štetec č.6
  • strúhadlo, guma, malé rovné pravítko
  • 1 plastelína, 1 nožničky so zaobleným hrotom, lepidlo PRINT – tyčinkové, červené
  • hygienické vrecko: uterák, mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky
  • tepláková súprava, biele tričko,vešiak, biele ponožky, tenisky (nie s čiernou podrážkou) – nemusia byť nové veci, všetko viditeľne označiť iniciálkami mena alebo číslom, ktoré dostanú žiaci prvý deň v škole
  • na desiatu: obrúsok alebo prestieranie na lavicu

   

 • Tablo deviatakov

 • Poďakovanie pani učiteľke Lydke Molnárovej k odchodu do dôchodku

  Poďakovanie pani učiteľke Lydke Molnárovej k odchodu do dôchodku

  Milá Lydka, pri príležitosti Tvojho odchodu do dôchodku Ti chcem vyjadriť  nielen  vďaku za tvoju dlhoročnú pedagogickú prácu, ale aj veľký obdiv za to, čo všetko si urobila pre svojich žiakov, za to, čo všetko si urobila pre svojich kolegov, za to, čo všetko si urobila pre našu školu. Tvoj materinský prístup k  deťom -  malým prváčikom, je nenahraditeľný a neopakovateľný. Tvoje milé slovo, láskavé srdce, pochopenie, rady matky, Tvoj názor, úsudok a  Tvoje ochranné krídla nebudú chýbať iba deťom, Tvojim žiakom, ale aj nám, Tvojim kolegom. Vždy si dokázala stmeliť, s každým sa priateľsky porozprávať, každého ochotne vypočuť, poradiť mu, šírila si medzi kolegami pozitívnu energiu. Vždy si dokázala rozosmiať, povzbudiť, povedať svoj názor – úprimne a otvorene. A to sa cení, to zostáva. Ďakujeme!

  Mgr.Mária Civáňová

 • Poďakovanie pani vychovávateľke Editke Koprdovej k odchodu do dôchodku

  Poďakovanie pani vychovávateľke Editke Koprdovej k odchodu do dôchodku

  Milá Editka, ďakujem Ti za všetku Tvoju pedagogickú prácu, prácu, venovanú deťom, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou Tvojho profesionálneho života. Vnášala si do práce s deťmi svoju vlastnú pečať, svoje netradičné metódy práce, korunované rokmi skúseností, milé slovo a trpezlivý prístup. Vždy si si vedela deti získať, a tie Ťa počúvali a rešpektovali Počúvať Ťa, ako sa  rozprávaš s deťmi je zážitok a taký istý zážitok je pozorovať deti, ktoré Ťa počúvajú - niekedy aj  s otvorenými ústami. Vždy si si vedela deti získať, bolo to Tvoje pedagogické umenie, akési „tajomstvo šéfkuchára“, tvoje majstrovstvo. Neustále argumenty, trpezlivosť, presviedčanie detí, Tvoje príbehy, rozprávky a pracovné či zábavné aktivity spôsobili, že výchova detí v oddelení ŠKD, v ktorom si pôsobila, mala zmysel. Dokázala si  pre deti v škole vytvoriť druhý domov a za to Ti patrí veľká vďaka.

  Mgr. Mária Civáňová

 • Najtrieda 2017/2018

  Najtrieda 2017/2018

  V tomto školskom roku titul najtrieda získali:

  za 1. stupeň - 1. B trieda, triedna učiteľka Mgr. Patrícia Halászová

  za 2. stupeň - špeciálna trieda B, triedna učiteľka Mgr. Vlasta Vlčková

  Kritériá celoročného hodnotenia i samé hodnotenie tried mala pod patronátom žiacka školská rada pod vedením Mgr. Martiny Nergešovej. Žiaci získali sladkú odmenu od pani riaditeľky.

 • Naši najúspešnejší

  Naši najúspešnejší

  V závere každého školského roka sú najúspešnejší žiaci základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Nitra pozvaní na slávnostné vyhodnotenie a ocenenie ich úspechov z okresných kôl olympiád a postupových súťaží. Tento rok sa táto slávnosť konala dňa 13. 6. 2018 v Dome Matice slovenskej v Nitre. Program moderovala Mgr. Vanda Jóriová z odboru školstva Okresného úradu v Nitre. Jej slovo striedali krásne vystúpenia víťazov všetkých kategórií v prednese povestí. Z našej školy boli pozvaní a ocenení : žiačka 6. ročníka Tatiana Kucková za 1. miesto v teoreticko-praktickej časti biologickej olympiády, žiak 9. ročníka Samuel Dávid za 3. miesto v chemickej olympiáde a žiačka 3. ročníka Sarah Gregorová za 3. miesto v prednese povesti v Šalianskom Maťkovi. Za svoje úspechy boli odmenení diplomom a drobnými vecnými cenami. Milí žiaci, za každým úspechom sa ukrýva nielen talent a šikovnosť, ale aj množstvo času venovanému trpezlivému a náročnému štúdiu. Štúdiu, ktoré váš talent a šikovnosť nepochybne rozvíja. Pocity radosti, šťastia a hrdosti, ktoré po dosiahnutí vynikajúcich výsledkov doslova zaplavia vás, vašich učiteľov a rodičov, patria určite k tým najkrajším. Milí žiaci, sme hrdí na vaše dosiahnuté úspechy ! Ďakujeme vám, že aj týmto spôsobom šírite dobré meno našej školy a prajeme vám ešte veľa úspechov!

  Mgr. Zuzana Kijácová

 • Popoludnie s dravcami

  Popoludnie s dravcami

  V jedno májové popoludnie sa areál našej školy dočasne zmenil na chovnú stanicu sov, dravcov a krkavcov. Navštívil nás pán Danko, chovateľ tohto krásneho a chráneného vtáctva. Zaujímavo porozprával žiakom zo školského klubu detí a biologického krúžku o spôsobe a zvláštnostiach zo života sov, sokolov, či krkavcov. Samozrejme nielen porozprával, ale svojich zverencov aj predviedol. Deti tak mali možnosť nielen dozvedieť sa veľa nového, ale aj zblízka si tieto prekrásne tvory prezrieť. Najstarší žiaci mali tiež možnosť vyskúšať si cvičený prelet sokolov a kŕmenie za odmenu. Vystúpenie bolo veľmi pútavé nielen pre žiakov, v jeho priebehu postupne pribúdali diváci aj za plotom školy J Na záver sme my pani učiteľky a vychovávateľky prekonali všetky obavy a na radosť detí sme sa so sokolmi na ruke vyfotografovali.

  Toto vydarené popoludnie bolo jednou z foriem zážitkového učenia, ktorým sa snažíme našim žiakom nielen odovzdať nové poznatky, ale ich aj viesť k láske a úcte k prírode.

  Mgr. Zuzana Kijácová

 • Rozlúčka so štvrtákmi

  Rozlúčka so štvrtákmi
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Výčapy-Opatovce 185
  Výčapy-Opatovce 185
  951 44
  Slovenská republika
 • +421 037 77 951 08

Fotogaléria