O škole

Vitajte na webovej stránke našej základnej školy!

 

Sme veľmi radi, že ste sa u nás zastavili. Dúfame, že informácie, ktoré tu nájdete, vám poskytnú ucelený obraz o výchovno – vzdelávacom procese v našej škole, o úspechoch našich žiakov, o ich mimoškolských aktivitách, ale aj o kreativite a kvalitnej práci pedagógov. 

Na úvod  vám ponúkame  niekoľko základných informácií:

 1. V školskom roku 2018/2019 má  naša základná škola 237 žiakov, ktorí sa vzdelávajú v 13 bežných triedach a v 1 špeciálnej triede. V triedach pre intaktných žiakov sa vzdeláva 231 žiakov a v špeciálnej triede 6 žiakov. Pre žiakov primárneho vzdelávania máme zriadené 4 oddelenia školského klubu detí. Školský vzdelávací program je zameraný na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, informatiky a od 7. ročníka na rozšírené vyučovanie fyziky a chémie. Chceme zároveň vytvárať modernú školu s návratom k prírode, ku knihe a k tradíciám. Zapájame sa aktívne do národných projektov.
 2. Škola poskytuje žiakom kvalitné vzdelanie, o čom svedčia aj výsledky našich deviatakov v Testovaní 9. V školskom roku 2012/2013 piati deviataci získali 100%-nú úspešnosť aspoň z jedného predmetu, v školskom roku 2013/2014 100%-nú úspešnosť získala jedna žiačka a 5 žiakov bolo úspešných s výsledom nad 90% aspoň z jedného predmetu, jedna žiačka mala úspešnosť nad 90% z obidvoch testovaných predmetov. Do stredných škôl bývajú pravidelne prijatí všetci deviataci v prvom kole prijímacieho pokračovania. V školskom roku 2015/2016 sme  boli v Testovaní 9 nad celoslovenským priemerom, v slovenskom jazyku o 3,5% a v matematike o 5,4%. V školskom roku 2016/2017 sme v Testovaní 9 boli - v slovenskom jazyku a literatúre o 8,7% nad celoslovenským priemerom, v matematike o 3,9% nad celoslovenským proemerom. V školskom roku 2018/2019 boli naši deviataci v celoslovenskom testovaní v matematike o  2,6% a v slovenskom jazyku o 1%  nad celoslovenským priemerom.
 3. Pekné úspechy dosahujú naši žiaci v predmetových olympiádach a súťažiach. V školskom roku 2013/2014 sme okrem iného dosiahli krásne 4. miesto v celoslovenskom kole biblickej olympiády, 6. miesto v celoslovenskom kole v atletike, 2. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Svätoplukovo kráľovstvo ožíva a úspešnosť v krajskom kole dejepisnej olympiády. Vškolskom roku 2014/2015 získali naši žiaci  4. miesto v celoslovenskom kole biblickej olympiády, 4. miesto v okresnom kole matamatickej a dejepisnej olympiády a 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády. V školskom roku 2015/2016 sme dosiahli napr. 3. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády, 1. miesto v dekanátnom kole biblickej olympiády či 1. miesto v celoslovenskej tanečnej súťaži Pohyb bez bariér. Krásne úspechy v súťažiach dosiahli aj žiaci špeciálnych tried dokonca aj na celoslovenskej či medzinárodnej úrovni. V školskom roku 2016/2017 medzi najkrajšie úspechy patrili napríklad 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády, 2. miesto v okresnom kole a 3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády a 2. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády. Školský rok 2017/2018 bol zaujímavý získaním 1. miesta v okresnom kole biologickej olympiády, 2. miesta v okresnom kole chemickej olympiády a úspešnosťou v krajskom kole chemickej olympiády, 1. miestom v dekanátnom kole biblickej olympiády, úspešnosťou žiakov v matematickej i v dejepisnej olympiáde, 1. miestom v Rozprávkovom vretienku, 1. miestom v súťaži Biblia očami detí a úspechmi našich žiakov aj v mnohých ďalších súťažiach.
 4. Škola poskytuje žiakom bohatú športovú a tanečnú prípravu a množstvo rôznorodých záujmových útvarov. Veľmi úspešne reprezentuje našu školu tanečný klub Sambáčik, o ktorý je veľký záujem zo strany dievčat. Organizujeme  pre žiakov plavecký výcvik, korčuliarsky výcvik, školu v prírode, lyžiarsky výcvik, odborné exkurzie po Slovensku i do zahraničia a koncoročné školské výlety.
 5. Špecifikom školy je kvalitná každodenná starostlivosť o žiakov so zdravotným znevýhodnením. V našej škole pracuje školská špeciálna pedagogička, ktorá poskytuje každodenný servis žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a jedna pedagogická asistentka, ktorá tiež pracuje so žiakmi so ŠVVP.
 6. Našu školu navštevujú aj známe osobnosti, ako napr. Ivan Bela, Ľubomír Feldek, Oľga Feldeková, Katka Feldeková, Pavol Hammel, Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Tibor Hujdič, Peter Varinský.
 7. Nedávnou rekonštrukciou nadobudli priestory školy nový, čistý a pekný vzhľad. Máme zriadené 2 počítačové  učebne, 1 tabletovú učebňu, prírodovednú učebňu, jazykové laboratórium, v ktorých sú umiestnené interaktívne tabule, dielňa bude v tomto školskom roku rekonštruovaná. Bola zrealizovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení a oplotenia školy. V areáli školy sa nachádza multifunkčné obecné ihrisko, ktoré škola využíva v čase vyučovania telesnej a športovej výchovy, v čase činnosti ŠKD a v čase činnosti športových záujmových útvarov.

 

Ďakujem všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy za ich obetavú prácu a všetkým žiakom za úspešnú reprezentáciu našej školy. Všetkým partnerom školy - zriaďovateľovi, rodičovskej a školskej rade, rodičom našich žiakov, sponzorom a iným - ďakujem za podporu a spoluprácu v školskom roku 2017/2018. V školskom roku 2018/2019 prajem našim žiakom veľa úspechov a svojim kolegom veľa pracovného elánu a radosti z práce so svojimi žiakmi.

 

Mgr. Mária Civáňová, riad. ZŠ

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Výčapy-Opatovce 185
  Výčapy-Opatovce 185
  951 44
  Slovenská republika
 • +421 037 77 951 08

Fotogaléria