Profil školy

Základné stratégie školy  

“Moderná škola s návratom k prírode a k tradíciám”

 • Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov podľa platných učebných osnov, zamerať sa na výučbu cudzích jazykov, informatiky, rozvíjať všetky kľúčové kompetencie podľa Školského vzdelávacieho programu a podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu. Vytvoriť v dobe digitalizácie modernú školu s návratom k prírode  -  podporovať vyučovania prírodovedných predmetov,viesť žiakov k úcte k národným tradíciám v rámci vyučovacieho procesu i záujmovej činnosti.

 • Poskytnúť žiakom  kvalitný servis špeciálnych pedagógov, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, výchovného a kariérneho poradcu. Pokračovať v edukácii žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 • Rozvíjať u každého žiaka nadanie, umožniť mu zažiť v škole úspech, formovať kolektív žiakov školy, rozvíjať pocit spolupatričnosti, upevňovať národnú hrdosť, zabezpečovať všestranný rozvoj žiakov, formovať v nich spoluzodpovednosť za rozvoj a úspechy školy.

 • Vytvoriť na pracovisku ZŠ tvorivú pracovnú atmosféru na základe zodpovednosti a dôvery, ľudskosti, empatie a spolupráce, budovať školu rodinného typu, zabezpečiť vysokú odbornosť vyučovania.

 • Spolupracovať so všetkými partnermi školy s cieľom skvalitňovania výchovno-     vzdelávacieho  procesu a zabezpečovania materiálno-technických podmienok pedagogického procesu, skvalitňovanie vzťahov medzi školou a rodinou.

 • V spolupráci so zriaďovateľom vytvárať čo najlepšie materiálne podmienky pre rozvoj školy. Získavať a využívať materiálnu pomoc prostredníctvom projektov a grantov, oslovovanie sponzorov.

Naše  priority

“Nič nie je mocnejšie a výchovnejšie, než pocit, že ten druhý 

ma chápe,  že mi rozumie a prijíma ma takého, aký som.”

/Miron Zelina/

 
 • Kvalitné vzdelanie žiakov v rámci ISCED 1 a ISCED 2, tvorivý štýl života, rozvoj kľúčových kompetencií, morálna a emocionálna inteligencia žiakov.

 • Výchovno – vzdelávací  proces realizovaný zavádzaním moderných a efektívnych vyučovacích metód, digitalizácia, elektronizácia, moderná škola.

 • Návrat k prírode – podpora prírodovedných predmetov, botanické laboratórium, trieda v prírode.

 • Humanizácia výchovno – vzdelávacieho procesu. Zabezpečiť, aby každý žiak zažil v škole úspech.

 • Kvalitné vzťahy žiak – učiteľ– rodina.

 • Škola rodinného typu.

 • Škola otvorená pre všetkých.

 • Kvalitný pedagogický tím, tvorivá pracovná klíma.  

 • Servis školského špeciálneho pedagóga pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 • Starostlivosť o nadaných žiakov, reprezentácia školy v olympiádach a v súťažiach.

 • Starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 • Kvalitná edukácia žiakov s mentálnym postihnutím.

 • Rozvoj komunikatívnych kompetencií a čitateľskej  gramotnosti žiakov.

 • Výučba cudzích jazykov na kvalitatívne vyššej úrovni – metóda CLIL.

 • Gramotnosť žiakov i učiteľov v práci s informačnými technológiami.

 • Zviditeľnenie základnej školy v regióne i na  Slovensku.

 • Kvalitná  spolupráca s partnermi, hľadanie nových partnerov.

 • Rozvíjanie národných tradícií vo vyučovacom procese i v rámci záujmovej činnosti.

 • Nové školské tradície v procese zviditeľňovania sa a rozvíjania pocitu spolupatričnosti žiakov, učiteľov a rodičov, formovanie jedného kolektívu.

 • Aktívna práca žiackeho parlamentu.

 • Elektronizácia školskej knižnice a dokumentácie.

 • Tvorba projektov, účasť v projektoch, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva a iné organizácie.

 • Podpora  ďalšieho vzdelávania učiteľov formou kontinuálneho vzdelávania a prepojenie ho s rozvojom školy a skvalitnením ich profesijnej prípravy.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Výčapy-Opatovce 185
  Výčapy-Opatovce 185
  951 44
  Slovenská republika
 • +421 037 77 951 08

Fotogaléria