Žiak so zdravotným znevýhodnením v edukačnom procese v našej základnej škole

Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Základná škola vo Výčapoch - Opatovciach je prístupná žiakom intaktnej populácie a tiež žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba je podľa § 2 školského zákona požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka, ktorá vyplýva z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, a uplatnenie ktorej je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka, na dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

Žiakom so ŠVVP je:
1. Žiak so zdravotným znevýhodnením
2. Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia
3. Žiak s nadaním

Žiak so zdravotným znevýhodnením je:

a) žiak so zdravotným postihnutím
Žiakom so zdravotným postihnutím je žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím.

b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený
Žiakom chorým alebo zdravotne oslabeným je žiak s ochorením, ktoré je dlhodobého charakteru, a žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach.

c) žiak s vývinovými poruchami
Žiakom s vývinovými poruchami je žiak s poruchou aktivity a pozornosti, žiak s vývinovou poruchou učenia.

d) žiak s poruchou správania
Žiakom s poruchou správania je žiak s narušením funkcií v  emocionálnej alebo sociálnej oblasti, okrem žiaka s poruchou aktivity a pozornosti a žiaka s vývinovou poruchou učenia.

Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia je žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a  kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov na rozvoj jeho osobnosti.

Žiakom s nadaním je žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja.

V roku 2003 príchodom školskej špeciálnej pedagogičky sa škola začala intenzívne venovať aj žiakom s vývinovými poruchami učenia, s poruchou správania, poruchou aktivity a pozornosti a žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia. Po dôslednej depistáži, následných konzultáciách s pedagógmi zákonným zástupcom  žiaci absolvujú  v školských odborných zariadeniach psychologické  a špeciálnopedagogické vyšetrenia, z ktorých  je vypracovaný záver a odporúčania pre školu a rodinu.

V tomto školskom roku vzdelávame aj žiakov:

• so špecifickými vývinovými poruchami učenia ( dyslexia, dysgrafia, dysortografia,dyskalkúlia, dyspraxia

 •s poruchou správania

• s narušenou komunikačnou schopnosťou

• s poruchou aktivity a pozornosti

Žiaci sú vzdelávaní v bežných triedach, pracujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. Počas edukačného procesu využívame rôzne metódy a formy práce, zážitkové učenie. Reedukačných a nápravných techník u školskej špeciálnej pedagogičky sa žiaci zúčastňujú podľa rozvrhu, minimálne jedenkrát v týždni. Radi chodia do záujmového útvaru Rozvíjanie komunikačných zručností.

Pozornosť a pomoc venujeme aj tým žiakom, ktorí majú problémy s učením, absolvoval psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie, avšak nie sú začlenení, nezabúdame na žiakov zo sociálne znevýhodnenéhoi prostredia.

Žiaci sú  vzdelávaní  podľa vzdelávacích programov pre jednotlivé znevýhodnenia:

Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

Vzdelávací program pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Vzdelávací program pre žiakov s  poruchou aktivity a pozornosti

Vzdelávací program pre žiakov s poruchami  správania

 

Žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávame podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 v dvoch špeciálnych triedach.

 

Personálne zabezpečenie pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

• 1 školská  špeciálna  pedagogička

• 1 špeciálna pedagogička – triedna učiteľka v špeciálnej triede

 

V rámci školy pracujeme v Metodickom združení špeciálnych pedagógov.

 

Priestorové zabezpečenie:

• 1 špeciálna trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím


Spolupráca s odbornými pracoviskami:

• Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J.Vuruma 2, Nitra

• Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Mudroňova ul č. 1, Nitra

• DYS Centrum, Nábrežie mládeže 85, Nitra

• Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, J. Kráľa 1 ,Topoľčany

• Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ľ. Štúra 1738, Topoľčany

• Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Pod kalváriou 941, Topoľčany

• Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, M. R. Štefánika 38, Hlohovec

 

 

 

Kontakt

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Vlasta Vlčková
Konzultačné hodiny: pondelok
7:00 - 7:30
utorok
7:00 - 7:30
streda
7:00 - 7:30
štvrtok
7:00 - 7:30
piatok
7:00 - 7:30
termín konzultácie je potrebné dohodnúť telefonicky na tel.č. 0377795108

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Výčapy-Opatovce 185
    Výčapy-Opatovce 185
    951 44
    Slovenská republika
  • +421 037 77 951 08

Fotogaléria