Z histórie školy

Z historických materiálov sa dozvedáme, že v našej obci sa vyučovalo už dávno pred rokom 1848. Vyučovalo sa v maďarskom jazyku. Do roku 1852 bolo vyučovanie nepravidelné, do školy sa chodilo len počas zimných mesiacov. Až v roku 1852 sa začína riadna, pravidelná výučba v jednotriednej škole rímsko-katolíckeho cirkevného charakteru. Ako učiteľ tu pôsobil pán János Vlaskovics. V roku 1875 sa uvedená škola stáva dvojtriednou s charakterom obecnej školy.

V roku 1912 bola postavená nová trojtriedna budova školy – Štátna ľudová škola, ktorá bola odovzdaná uhorskému štátu. Jej správcom sa stal pán Alexander Mohay. Od roku 1923 sa táto škola nariadením Školského úradu v Nitre pretvorila na jednotriednu slovenskú a dvojtriednu maďarskú štátnu ľudovú školu. Týmto začalo vyučovanie detí aj v slovenskom jazyku. Prvou slovenskou učiteľkou bola slečna Mária Pospíšilová, ktorá tu pôsobila 10 rokov. Druhá slovenská trieda bola zriadená v roku 1929, vyučovala v nej pani Mária Vajdová. V tridsiatych rokoch pôsobili v tejto škole: Édmund Suhay, Mojmír Neuschel, Zuzana Cagalincová, Jozefa Neuschelová, Jozef Bča, Elena Komárová, Irena Záborská, Gizela Červeňová. Na oddelenie slovenskej školy nastúpili v roku 1939 Jozef Uhrík a Elena Novosátková.

V tridsiatych rokoch ponúkla obec Výčapy-Opatovce pozemok pre novostavbu slovenskej školy. Pozemok bol uznaný za vhodný, no k výstavbe sa nepristúpilo. Výstavba novej školy sa začala až v lete v roku 1940. Stavba školy k 1. 9. 1941 nebola celkom dokončená, preto vyučovanie v školskom roku 1941/1942 začína v starej škole pri hradskej. K 1. septembru 1941 bola už v novej školskej budove zriadená detská opatrovňa. Učiteľkou bola Elena Mikulášová a vychovávateľky Elena Viziová a Anna Tóthová. V decembri 1941 Ministerstvo školstva a národnej osvety so súhlasom Rímsko-katolíckeho biskupského úradu v Nitre pretvára štátnu ľudovú školu s vyučovacím jazykom slovenským na rímskokatolícku ľudovú školu s vyučovacím jazykom slovenským.

Školský rok 1942/1943 sa začal už v novej školskej budove. Otvorený bol 5. 9. 1942 slávnostným „VENI SANCTE“. V 1.triede vyučoval 49 žiakov učiteľ Uhrík a v 2. triede vyučovala 45 žiakov učiteľka Lukáčová. V opatrovni bolo 43 žiakov, mala ich na starosti učiteľka Mikulášová.

Školský rok 1943/1944 sa začal 1. októbra pod vedením riaditeľky Anny Ivanovej. Počet žiakov v tomto roku bol 110. Pôsobili tu učitelia: Klementína Kanáková, Jozef Krutek, Karol Štefankovič. Na miesto učiteľky materskej školy prichádza rehoľníčka rádu sv. Vincenta sestra Mária Maura Čierna.

Školský rok 1944/1945 sa začal 18. septembra. Ako nová učiteľka nastúpila rehoľná sestra rádu sv. Vincenta Klementína Xavéria Nieburová. Vyučovanie bolo prerušené vojnovými udalosťami. Začiatkom decembra 1944 zabralo celú školskú budovu maďarské vojsko, ktoré bojovalo po boku nemeckej armády. Začiatkom roka 1945 prišli do obce nemeckí vojaci, ktorí zabrali školu aj školské byty. Po odchode Nemcov z obce boli v škole údajne aj slovenskí vojaci. Boje utíchli až 1. apríla 1945. Vyučovanie sa obnovilo 9. apríla 1945.

V školskom roku 1945/1946 zanikla maďarská škola a žiaci prestúpili do slovenskej školy. Spolu sa učilo 258 žiakov. Od 1. septembra 1945 bol riaditeľom školy Ladislav Wágner. Ďalej tu učili: Helena Wágnerová, Eleonóra Lukáčová, Antónia Zimová, Severín Schottert, Alžbeta Pivovarcsy, sestra Pulchéria Mária Kolenová. V detskej opatrovni pracovali sestra Mária Maura Čierna a pestúnka Elena Víziová.

V roku 1980 sa začalo s prístavbou základnej deväťročnej školy s 10 triedami. Prístavba základnej školy bola ukončená v roku 1982, kedy bolo v celej škole zavedené plynové ústredné kúrenie. Od 1. septembra 1983 sa začala výučba v aj v novom krídle ZŠ a odbúrala sa dvojzmennosť. V roku 1986 bola v základnej škole zriadená školská jedáleň. V rokoch 2011 – 2013 prebehla rekonštrukcia a modernizácia základnej školy a v rokoch 2014 – 2015 rekonštrukcia sociálnych zariadení a oplotenia školy.

Touto rekonštrukciou nadobudli priestory školy nový, čistý a pekný vzhľad. V škole sú zriadené 2 počítačové  učebne, tabletová učebňu, jazykové laboratórium, v ktorých sú umiestnené interaktívne tabule, dielňa a kuchynka na vyučovanie techniky a od roku 2016 je zriadená aj prírodovedná učebňa. Triedy sú vybavené nielen bielymi keramickými tabuľami, ale 70% tried aj interaktívnymi tabuľami. Bola zrealizovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení a oplotenia školy. V areáli školy sa nachádza multifunkčné obecné ihrisko, ktoré škola využíva v čase vyučovania telesnej a športovej výchovy a v čase činnosti športových záujmových útvarov. V procese tvorby je trieda v prírode, ktorá sa nachádza na školskom dvore a postupne sa stane súčasťou Záhrady, ktorá učí.

Riaditelia základnej školy (1943 – 2018)

 • 1943 Anna Ivanová
 • 1945 Ladislav Wágner
 • 1947 Jozef Majerčík
 • 1956 Pavol Babušík
 • 1959 Štefan Kopál
 • 1962 pán J. Vauling
 • 1965 Marián Lojka
 • 1969 Eduard Vizi
 • 1990 Ján Hill
 • 1994 Eva Homolová
 • 2013 Mária Civáňová


Zdroje: Výčapy Opatovce, kolektív. KT s.r.o. Komárno, 1999.
Kronika základnej školy – vedená od školského roku 1947/1948

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Výčapy-Opatovce 185
  Výčapy-Opatovce 185
  951 44
  Slovenská republika
 • +421 037 77 951 08

Fotogaléria