Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti RKS
Rozvíjanie špecifických funkcií RŠF
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Terapeuticko-komunikačné cvičenia TEC
Vecné učenie VEU
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Výčapy-Opatovce 185
    Výčapy-Opatovce 185
    951 44
    Slovenská republika
  • +421 037 77 951 08

Fotogaléria